Logo image Logo image

ارتقای آقای دکتر نعمتی به مرتبه استادی

اخبار
عنوان: ارتقای آقای دکتر نعمتی به مرتبه استادی
تاریخ: 99/12/14

آقای دکتر علی نعمتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد به مرتبه استادی ارتقا یافتند.