اعضای هیئت رئیسه دانشکده مهندسی و علم مواد

 

 

رییس دانشکده

دکتر علی اکبر اکرامی

منشی دفتر: فرزانه وزیری

تلفن: 66165205 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ekrami@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~ekrami

 معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

دکتر محسن کاظمی نژاد

منشی دفتر: میترا عموهاشمی

تلفن: 66165227 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: mkazemi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~mkazemi
 

معاون آموزشی 

دکتر عباس اکبرزاده چنگیز

منشی دفتر: مریم شاه محمدی

تلفن: 66165206 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: abbasa@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~abbasa
 

معاون دانشجویی

دکتر مجید پورانوری

منشی دفتر: -

تلفن: 66165250 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: pouranvari@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~pouranvari

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus