آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد

در این آزمایشگاه امکانات بررسی ساختار کریستالی و ریزساختار مواد مختلف شامل فلزات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها فراهم شده است. تجهیزات میکروسکوپ الکترونی موجود در آزمایشگاه امکان مطالعه ریزساختار مواد (ابعاد، موفولوژی و توزیع فازها و نواقص) با توان تفکیک در حد نانومتر را فراهم ساخته و در نوع خود در کشور منحصر بفرد می باشد. همچنین تجهیزات میکروآنالیز نصب شده بر روی دستگاه Philips CM200  موجود در آزمایشگاه STEM/TEM، مطالعه ترکیب شیمیایی فازها را در مقیاس نانومتر امکان پذیر ساخته است.

اهم امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه عبارتند از:

  • میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی
  • میکروسکوپ الکترونی عبوری
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی
  • دستگاههای XRD و XRF

از دیگر امکانات این آزمایشگاه می توان به دستگاه برش الماسه، پانچ، برش دیسک اولتراسونیک، دستگاه دیمپلر، دستگاه برداشت یونی، جت پولیش، دستگاه پوشش دهی طلا و کربن و اتاق تاریک و تجهیزات ظهور و چاپ فیلم و عکس اشاره کرد.

انجام مطالعات ریزساختاری نظیر بررسی فازهای موجود در مواد از نظر ابعاد، مرفولوژی و توزیع، نقایص موجود در ساختارهای کریستالی نظیر ساختار نابجاییها و نقایص انباشتگی، ارتباط کریستالوگرافی فازها، مطالعه فرایندهای پیرسازی و رسوب گذاری، مطالعه مکانیزمهای تغییر فرم پلاستیک، مطالعه ریزساختار مواد نانومتری و مطالعه تحولات فازی در فلزات و سرامیکها از خدمات این آزمایشگاه است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus