آزمایشگاه شکل دادن فلزات

این آزمایشگاه مجهز به ماشین های نورد، کشش سیم، سویجینگ، آزمایش ورق تحت فشار روغن، ابزار اکستروژن گرم و سرد و انواع پرس در ابعاد آزمایشگاهی می باشد. انواع آزمایش های مربوط به شکل دهی فلزات در این واحد انجام می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

  • آزمایش فشار کوک و لارک
  • آزمایش ورق تحت فشار روغن (بالج هیدرواستاتیکی)
  • آزمایش فشار تحت کرنش صفحه ای
  • آزمایش پیچش

همچنین با توجه به امکانات موجود، کلیه آزمایش های تغییر فرم گرم و سرد بوسیله فرایندهایی از قبیل نورد، اکستروژن، کشش سیم و لوله، کشش عمیق و کشش تسمه امکانپذیر است. علاوه بر این امکانات نرم افزاری موجود در این آزمایشگاه در کنار تجهیزات فوق، امکان تعیین شرایط بهینه شکل پذیری و کارپذیری فلزات و آلیاژها را فراهم ساخته است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus