آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

این آزمایشگاه با دارا بودن کلیه تجهیزات انجام آزمایشات خواص مکانیکی جهت انجام آزمونهای کشش، فشار، خستگی، خمش، خزش، ضربه و سختی سنجی یکی از مجهزترین آزمایشگاههای این دانشکده می باشد. مهمترین این دستگاهها عبارتند از:

  • دستگاه کشش و فشار با ظرفیت 20 تن
  • دستگاه خستگی از نوع چرخشی-خمشی
  • دستگاه خستگی از نوع کشش
  • دستگاه سختی سنج دیجیتالی

علاوه بر موارد فوق، کلیه تجهیزات و لوازم بررسی های مربوط به خواص مکانیکی و به ویژه تحلیل شکست در این آزمایشگاه موجود است و با توجه به نیاز صنعت به این گونه بررسی ها و تحلیل ها، دائما بر تعداد مراجعات از صنایع مختلف افزوده می شود. 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus