تماس با دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس پستی: ایران، تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

کد پستی: 1458889694 

صندوق پستی: 11365-9466

تلفن: 66022721 ,02-66165201 21 98+

 فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: msedept@mehr.sharif.ir

 

مکان یابی توسط نقشه گوگل (کلیک کنید) »


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus