فرصتهای شغلی موجود در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف


  • جذب عضو هیئت علمی: هم اکنون فرصت شغلی موجود نیست.

     

  • جذب کارشناس اداری یا آزمایشگاهی: هم اکنون فرصت شغلی موجود نیست.

     

  • جذب پژوهشگر پسادکترا: 

    تعداد محدودی موقعیت پسادکتری جهت ایرانیان مقیم خارج از کشور که دکترای خود را در سه سال اخیر در یکی از 400 دانشگاه برتر دنیا به پایان رسانیده اند موجود می باشد. جهت استفاده از این فرصت شغلی لازم است در پرتال بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کرده و پس از گزینش اولیه توسط بنیاد با استادی از دانشکده که تمایل به همکاری با ایشان را دارید تماس و هماهنگی های لازم را انجام دهید و در صورت حصول توافق جهت طی روند اداری مربوطه با رابط مربوطه در دانشکده یعنی ریاست دانشکده تماس حاصل فرمایید. تسهیلات شامل پرداخت حقوق ماهیانه معادل استادیار پایه یکم و بیست میلیون تومان گرنت تحقیقاتی می باشد. بمنظور اطلاعات بیشتر به پرتال مربوطه مراجعه فرمایید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus