کارمندان بخش اداری دانشکده مهندسی و علم مواد
 

مریم اثمرپور

سمت: مسئول سایت کامپیوتر دانشکده

تحصیلات: کاردانی برنامه نویسی کامپیوتر

تلفن: 66165230 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: asmarpour@mehr.sharif.ir
 

مریم شاه محمدی

سمت: مسئول آموزش دانشکده

تحصیلات:کارشناسی مدیریت آموزشی

تلفن: 66165229 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: shahmohammadi@mehr.sharif.ir

   علی عسگری زاده

سمت: مسئول انتشارات دانشکده

تحصیلات: -

تلفن: 66165253 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: asgarizadeh@mehr.sharif.ir
 

میترا عمو هاشمی

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی

تلفن: 66165255 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: amoohashemi@mehr.sharif.ir
   الهام هدایتی

سمت: مدیریت امور اجرایی دانشکده

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ام-بی-آ

تلفن: 66165233 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: hedayati@mehr.sharif.ir

 

فرزانه وزیری

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده

تحصیلات: -

تلفن: 2-66165201 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: vaziri@mehr.sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus