اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی و علم مواد

 

کاظم پورآذرنگ

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خواص فیزیکی و مکانیکی فلزات

تلفن: 66165244 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: purazarang@sharif.edu

صفحه خانگی:  sharif.edu/~purazrang

منوچهر حکیم

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: زمین شناسی اقتصادی

تلفن: 66165244 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: hakim@sharif.edu

صفحه خانگی http://sharif.edu/~hakim

پرویز دوامی

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: انجماد و ریخته گری، شبیه سازی انجماد و ریخته گری

تلفن: 66164683 21 98+، 66036012 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: davami@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~davami

 سعید ناطق

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: ریزساختار و استحاله فازی، خزش فلزات، مواد مرکب پایه فلزی

تلفن: 66165244 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: nategh@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~nategh

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus