اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی و علم مواد

حسین آشوری

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: انجماد و ریخته گری

تلفن: 66165208 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ashuri@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~ashuri

 

علی اکبر اکرامی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خواص مکانیکی مواد، رابطه خواص ریزساختار

تلفن:66165205 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ekrami@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~ekrami

کاظم پورآذرنگ

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خواص فیزیکی و مکانیکی فلزات

تلفن: 66165244 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: purazarang@sharif.edu

صفحه خانگی:  sharif.edu/~purazrang

منوچهر حکیم

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: زمین شناسی اقتصادی

تلفن: 66165244 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: hakim@sharif.edu

صفحه خانگی http://sharif.edu/~hakim

پرویز دوامی

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: انجماد و ریخته گری، شبیه سازی انجماد و ریخته گری

تلفن: 66164683 21 98+، 66036012 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: davami@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~davami

سید مرتضی سیدریحانی

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: خواص مکانیکی فلزات و مواد مرکب، فیزیک حالت جامد

تلفن: 66165212 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: reihani@sharif.edu

صفحه خانگی:  sharif.edu/~reihani

علی کریمی طاهری

مرتبه: استاد ممتاز

زمینه فعالیت: رفتار مکانیکی و ترمومکانیکی فلزات، شبیه سازی کامپیوتری فرآیندهای شکل دهی، جوش سرد

تلفن: 66165220 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: ktaheri@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~ktaheri

 سعید ناطق

 

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: ریزساختار و استحاله فازی، خزش فلزات، مواد مرکب پایه فلزی

تلفن: 66165244 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: nategh@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~nategh

ناصر ورهرام 

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: انجماد و ریخته گری، شبیه سازی انجماد و ریخنه گری

تلفن: 66164685 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: naserv@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~naserv

حسین یوزباشی زاده

مرتبه: استاد

زمینه فعالیت: متالورژی استخراجی، مواد پیشرفته

تلفن: 66165228 21 98+

فکس: 66005717 21 98+

ایمیل: yoozbashi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~yoozbashi

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus